Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “C.T.CO”
vienotais reģistrācijas numurs 40003444513

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šis dokuments tika sagatavots un apstiprināts 2019.gada 12.februārī.

Šī ir SIA “C.T.CO” privātuma politika, kas piemērojama SIA “C.T.CO” un tās darbiniekiem, kā arī tās potenciālajiem darbiniekiem, un šis dokuments arī attiecīgi ir jālasa un jāinterpretē.

Šī privātuma politika var būt pieejama vairākās valodās; visas versijas ir juridiski saistošas, bet pretrunu gadījumā starp angļu valodas versiju un iztulkoto versiju, angļu valodas versija ir noteicošā.

SATURS

Sadaļu nosaukumi ir izmantojami tikai atsaucei un neietekmē saturu un interpretāciju.

1. Definīcijas
2. Par Sabiedrību
3. Šīs Privātuma politikas priekšmets
4. Personas datu vākšana
5. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats
6.Personas dati, kurus Sabiedrība var apstrādāt, un personas datu grupas
7. Savākto personas datu izpaušana
8. Personas datu nodošana uz citām valstīm
9. Savākto personas datu glabāšana
10. Jūsu tiesības
11. Jūsu piekrišana un kā to atsaukt
12. Ja Jūs izvēlaties nesniegt personas datus
13. Šīs Privātuma politikas grozījumi
14. Saziņa ar Sabiedrību. Jūsu personas datu labošana
15. Personas datu aizsardzības pārkāpumi
16. Sīkdatņu izmantošana

1. Definīcijas

“EEZ” – Eiropas Ekonomikas zona.
“Sabiedrība” – SIA “C.T.CO”, Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas numuru 40003444513 un juridisko adresi Meistaru ielā 33, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija.
“Ne-personas dati” – informācija, uz kuras pamata fiziska persona nav atšķirama no citām fiziskām personām, tostarp anonimizēti personas dati.
“Personas dati” - ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
“Potenciālais darbinieks” – persona tiek uzskatīta par Potenciālo darbinieku no brīža, kad persona iesaistās darbā ņemšanas procesā (piemēram, atsūta Personas datus Sabiedrībai vai Sabiedrība saņem Personas datus ar citu personu starpniecību vai no publiski pieejamiem avotiem utt.) līdz brīdim, kad kļūst skaidrs, ka darba piedāvājums netiks piedāvāts, vai tas netiks pieņemts no Potenciālā darbinieka puses un šādas personas Personas dati tiek dzēsti no Sabiedrības elektroniskajiem un papīra failiem, vai ka piedāvājums ir veikts un ir pieņemts no Potenciālā darbinieka puses, un šajā gadījumā persona kļūst par Sabiedrības esošo darbinieku.
“Apstrāde” vai “apstrādāšana” – ir personas datu un/vai ne-personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, izmantošana, pielāgošana, izpaušana, nodošana vai dzēšana.
“Privātuma politika” – šī privātuma politika, kas attiecas uz Sabiedrību un tās darbiniekiem, kā arī tās Potenciālajiem darbiniekiem, kas var laiku pa laikam tikt grozīta.
“Sensitīvi personas dati” – personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datus, biometrisko datus, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
“Noteikumi un nosacījumi” – Darba līgums un citi vispārīgie un īpašie noteikumi, vienošanās, nosacījumi, prasības, rīkojumi, nolikumi un standarti, tajā skaitā, šī Privātuma politika, kas piemērojami Jūsu un Sabiedrības darba tiesiskajām attiecībām.
“Jūs”, “Jūsu” vai “Sev” – fiziska persona, kura ir Sabiedrības Potenciālais darbinieks, esošais darbinieks vai bijušais darbinieks.
“Darba līgums” – starp Jums un Sabiedrību noslēgts darba līgums, tajā skaitā visi tā pielikumi un grozījumi.

2. Par Sabiedrību

2.1. Personas datus apstrādā Sabiedrība - SIA “C.T.CO”, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vienotais reģistrācijas numurs 40003444513 un juridiskā adrese: Meistaru iela 33, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija.

2.2. Sabiedrība ir datu kontrolieris, kas atbild par Jūsu personas datiem. Sabiedrība veic Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datiem un privātuma tiesību aktiem un noteikumiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai nolūkiem un veidā, kā norādīts šajā Privātuma politikā.

3. Šīs Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī Privātuma politika sniedz Jums informāciju par to, kā Sabiedrība uzraudzīs un pārvaldīs Jūsu personas datus. It sevišķi šī Privātuma politika: − Satur informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība vāc par Jums. − Skaidro kā Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus. − Informē Jūs par personām, kurām Jūsu personas dati var tikt nodoti. − Informē Jūs par Jūsu tiesībām un par to, kā tās realizēt.

3.2. Šī Privātuma politika papildina, bet neaizstāj un neaizvieto jebkuras citas piekrišanas, kuras Jūs esat sniedzis/sniegusi jau iepriekš Sabiedrībai. Šī Privātuma politika neietekmē nekādas tiesības, kuras Sabiedrībai ir saskaņā ar likumu saistībā ar Jūsu personas datu vākšanu, izmantošanu un/vai izpaušanu. Ņemiet vērā, ka šī Privātuma politika attiecas tikai uz Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar Jūsu Potenciālo vai faktisko nodarbinātību Sabiedrībā.

3.3. Ja Jūs esat esošais Sabiedrības darbinieks, šī Privātuma politika ir daļa no Noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami Jūsu un Sabiedrības darba tiesiskajām attiecībām. Ja pastāv jebkāda pretruna vai neatbilstība starp šīs Privātuma politikas noteikumiem un citiem Jūsu un Sabiedrības darba tiesiskajām attiecībām piemērojamiem Noteikumiem un nosacījumiem, tad šīs Privātuma politikas noteikumi ir noteicošie.

3.4. Esošajiem darbiniekiem ir ieteicams saglabāt šīs Privātuma politikas kopiju un glabāt to atsaucēm nākotnē.

3.5. Ja Jums ir jebkāds jautājums par Sabiedrības praksi personas datu aizsardzības jomā, kas nav atrunāta šajā Privātuma politikā, lūdzu sazinieties ar Sabiedrību nosūtot attiecīgu e-pastu uz: privacy@ctco.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: SIA “C.T.CO”, Meistaru iela 33, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija.

3.6. Iesniedzot personas datus Sabiedrībai, Jūs piekrītat to nodošanai, uzglabāšanai un apstrādei, kā norādīts šajā Privātuma politikā.

4. Personas datu vākšana Sabiedrība var vākt informāciju par Jums no šādiem avotiem:

4.1. Jūs iesniedzat Sabiedrībai personas datus:

− Kad Jūs iesniedzat Sabiedrībai iesniegumus.
− Kad Jūs iesniedzat Sabiedrībai pieprasījumus.
− Kad Jūs un Sabiedrība paraksta Darba līgumu.
− Kad pildāt Darba līgumā noteiktās savas saistības vai izlietojat Darba līgumā noteiktās savas tiesības.
− Kad Jūs atbildat uz Sabiedrības pieprasījumiem sniegt papildus personas datus.
− Kad Jūs lūdzat iekļaut sevi e-pastu vai citu paziņojumu saņēmēju sarakstā.
− Komunicējot starp Jums un Sabiedrību, izmantojot tālruni, e-pastu, īsziņas vai citus komunikāciju veidus.
− Kad Jūs iesniedzat Sabiedrībai Jūsu medicīnisko pārbaužu rezultātus, slimības lapas, bērnu kopšanas atvaļinājuma iesniegumus un citus iesniegumus un to pielikumus, kas satur Jūsu vai Jūsu radinieku vai ģimenes locekļu personas datus.
− Kad Jūs atbildat uz Sabiedrības ierosinājumiem.
− Kad Jūs iesniedzat Sabiedrībai Jūsu personas datus jebkura cita iemesla dēļ.

4.2. Sabiedrība var saņemt Jūsu personas datus no:

− Valsts ieņēmumu dienesta, Sociālās apdrošināšanas aģentūras, tiesām, prokuratūras, policijas, Valsts probācijas dienesta, Bāriņtiesām un citām valsts un pašvaldību iestādēm, un tiesībsargājošām institūcijām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai attiecīgo iestāžu un institūciju kompetencei.
− Personāla atlases aģentūrām.
− Sociālajiem tīkliem.
− Trešajām personām, kas Jūs iesaka kā Mūsu Potenciālo darbinieku.

4.3. Sabiedrība arī var iegūt Jūsu personas datus no:

− Sabiedrības videonovērošanas kamerām, kas ir uzstādītas Sabiedrības nomātajā teritorijā vai telpās drošības apsvērumu dēļ – lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus un aizsargātu vitāli svarīgas Jūsu un citu personu intereses.
− Sabiedrības zvanu ierakstīšanas ierīcēm, kuras var tikt izmantotas, lai ierakstītu sarunas starp Jums un Sabiedrības klientiem un citām personām klientu apkalpošanas kontroles nolūkos.
− Uz Sabiedrības piešķirtajām e-pasta adresēm saņemto un no tām nosūtīto e-pastu pārbaudēm un caurskatīšanas.
− Jums Sabiedrības piešķirtā datora un citu elektronisko ierīču caurskatīšanas un pārbaudēm.

4.4. Sabiedrības nomātajā teritorijā un telpās un pie Sabiedrības nomātās teritorijas un telpām Jums ir aizliegts fotografēt vai filmēt citas personas, vai veikt citas personas balss skaņas ierakstus. Vienīgi Sabiedrības nozīmētām personām ir tiesības fotografēt vai filmēt citas personas vai veikt citas personas balss skaņas ierakstus Sabiedrības nomātajā teritorijā un telpās un pie Sabiedrības nomātās teritorijas un telpām, ja personas, kuras tiek fotografētas vai filmētas, vai kuru skaņu ieraksti tiek ierakstīti, ir tam rakstveidā piekritušas.

4.5. Jums ir aizliegts vākt un apstrādāt Sabiedrības citu darbinieku, vai personu, kas ir Sabiedrības klienti vai Sabiedrības piegādātāju, apakšuzņēmēju, aģentu, izplatītāju, pakalpojumu sniedzēju un profesionālo konsultantu darbinieki, klienti vai pārstāvji, personas datus, izņemot, ja šāda darbība tieši attiecas uz Jūsu kā Sabiedrības darbinieka darba pienākumu izpildi.

5. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

5.1. Sabiedrība veic Jūsu personas datu apstrādi šādiem mērķiem:
− Lai aizpildītu Darba līgumu vai citus līgumus, kuru tā ir noslēgusi ar Jums.
− Kad to darīt ir Sabiedrības juridiskais pienākums (Jūsu personas datu apstrāde Sabiedrībai ir nepieciešama, lai ievērotu piemērojamā likuma prasības).
− Kad tas ir Sabiedrības leģitīmajās interesēs. Tas ir tad, kad Sabiedrībai ir komerciāls iemesls izmantot Jūsu personas datus. Tomēr, kad Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus tās leģitīmajām interesēm, šāda apstrādāšana nedrīkst negodīgi būt pretēji tam, kas ir pareizi Jums vai kas ir Jūsu interesēs.
− Kad Jūs tam piekrītat.

5.2. Ja Jūs sniedzat Sabiedrībai Personas datus, tajā skaitā Sensitīvus personas datus par sevi vai citām personām (piemēram, Jūsu radiniekiem vai ģimenes locekļiem), Jūs piekrītat un apstiprināt, ka šīs personas ir piekritušas, ka Sabiedrība var apstrādāt minētos datus šajā Privātuma politikā minētajā veidā.

5.3. Sabiedrība var izmantot Jūsu personas datus šādos veidos:

− Lai pārvaldītu Jūsu darbā pieņemšanas procesu (tajā skaitā izvērtētu un novērtētu Jūsu piemērotību konkrētajiem amatiem, novērtētu Jūsu sniegumu, izglītību, pieredzi utt.).
− Lai veiktu atlasi.
− Lai iegūtu atsauksmes.
− Lai komunicētu ar Jums un izpildītu Jūsu norādījumus.
− Izvērtētu darba samaksas apmēru, prēmijas, piemaksas, paaugstinājumu, apmācības, nosūtīšanu komandējumā vai nosūtīšanu darbā uz citu valsti.
− Izskatītu un apstrādātu iesniegumus kvalifikācijas paaugstināšanai un apmācībām, tajā skaitā darbinieku apmācību organizēšanu.
− Nodrošinātu Jūs ar resursiem un palīdzību saistībā ar Jūsu darba pienākumu izpildi (tajā skaitā, bet ne tikai, organizētu ar komercdarbību saistītus ceļojumus un komandējumus).
− Izskatītu atbilstību labumiem un tiesībām.
− Veiktu iekšējo izmeklēšanu un pārbaudes, lai izvērtētu Sabiedrības darbību atbilstību piemērojamiem likumiem un līgumos noteiktām Sabiedrības saistībām un tās iekšējām politikām un procedūrām.
− Publicētu Sabiedrības mājaslapās, sociālo tīklu profilos un citos nolūkos, kas ir saistīti ar tās mārketinga un reklāmas aktivitātēm (ja attiecībā uz to ir saņemta Jūsu piekrišana).
− Atbildētu uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem.
− Vadītu Sabiedrības komercdarbību un ievērotu iekšējās politikas un procedūras.
− Veicinātu komercdarbības aktīvu darījumus (tas var attiekties uz jebkuru reorganizāciju, iegādi vai aktīvu nodošanu, pirkšanu vai pārdošanu), kuros ir iesaistīta Sabiedrība.
− Izmantotu jebkurus Jūsu personas datus analītiskiem un statistikas pētījumiem par Sabiedrības komercdarbības procesiem.
− Novērstu, atklātu, ziņotu un izmeklētu Darba līguma saistību neizpildes gadījumus vai noziegumus, tajā skaitā veiktu Jums Sabiedrības piešķirtā datora un citu elektronisko ierīču un, izmantojot Sabiedrības piešķirto e-pasta adresi, veiktas sarakstes caurskatīšanu, lai novērstu zādzības, krāpšanu un cita veida noziegumus, kā arī analizētu un pārvaldītu Sabiedrības komerciālos riskus un izvērtētu Jūsu darba pienākumu izpildi saskaņā ar Darba līgumu.
− Aizsargātu un izpildītu Sabiedrības līgumiskās un likumiskās tiesības un pienākumus.
− Palīdzētu jebkurā izmeklēšanā, ko veic tiesībsargājošā institūcija, kurai ir aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
− Ievērotu juridiskās saistības un noteikumus, un sniegtu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, Sociālās apdrošināšanas aģentūrai, tiesām, prokuratūrai, policijai, Valsts probācijas dienestam, Bāriņtiesai un citām valsts un pašvaldību iestādēm, un tiesībsargājošām institūcijām atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajai attiecīgo iestāžu un institūciju kompetencei.
− Pārvaldītu vai izbeigtu Jūsu darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību.
− Jebkurš cits šajā Privātuma politikā vai piemērojamā likumā noteiktais izmantošanas veids.
− Jebkurš cits izmantošanas veids, ko Sabiedrība uzskata par nepieciešamu Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai.

5.4. Jums jānodrošina, lai visi personas dati, kurus Jūs iesniedzat Sabiedrībai, ir pilnīgi, precīzi, patiesi un pareizi. Jūsu pielaistās kļūdas var izraisīt aizkavēšanos vai nespēju apstrādāt Jūsu iesniegumu vai pieprasījumu, izmantot Jūsu tiesības vai saņemt Jūsu labumus vai priekšrocības, atkarībā no konkrētās situācijas.

6. Personas dati, kurus Sabiedrība var apstrādāt, un personas datu grupas

6.1. Sabiedrība var veikt dažādu veidu personas datu apstrādi. Tā uzkrāj personas datus šādās grupās:

Grupa un personas datu veidi, kuri var tikt iekļauti grupā

Finanšu dati
− Finanšu informācija (darba samaksa, darba alga, prēmijas, piemaksas, pensija, labumi, komandējuma izdevumi, citu izdevumu kompensācija).
− Informācija par Jūsu norēķinu kontiem un nodokļu maksājumiem.

Kontakti
− Vārds, uzvārds, citi vārdi.
− Dzimšanas datums.
− Pilsonība.
− Nodokļu rezidences valsts.
− E-pasta adrese.
− Dzīvesvietas un pasta adreses.
− Telefona numuri.
− Fotogrāfija.
− Telefona numurs, vārds un uzvārds personai, ar kuru var sazināties, ja notiek ārkārtas gadījums, kurā Jūs esat iesaistīts.
− Jebkura cita Jūsu sniegtā kontaktinformācija.

Līgumiskie
− Informācija par Darba līguma izpildi, tajā skaitā, darba laika uzskaites, padarītā darba atskaites, informācija par komandējumiem, apmācībām, u.c.

Profesionālie
− Tie iekļauj informācija par Jūsu darbu un profesiju, izglītību, pieredzi, iemaņām, valodu zināšanām un kvalifikācijām.

Uzvedības un tehniskie
− Informācija par to, kā Jūs izturaties darba vietā, tajā skaitā Jūsu sniegums un disciplinārlietas.
− Informācija par ierīcēm un tehnoloģijām, kuras Jūs izmantojat.

Saziņa
− Jūsu paziņojumos sniegtā informācija un Jūsu komentāri un viedokļi, piemēram, sūdzības vai jautājumi, kas iesniegti Sabiedrībai.

Sociālās attiecības
− Vārds, uzvārds, citi vārdi.
− Personas kods. Dzimšanas vieta. Tēva un mātes vārds.
− Pases vai cita identifikācijas dokumenta dati.
− Dzimšanas datums.
− Nodokļu rezidences valsts.
− Pilsonība.
− E-pasta adrese.
− Vīzas, uzturēšanās atļaujas.

Pieejamie dati un publiskie ieraksti
− Jūsu komentāri, viedokļi un fotogrāfijas sociālajos tīklos (piemēram, LinkedIn, Facebook, Instagram vai Twitter).
− Publiski pieejamie dati un informācija.

Lietošanas dati
− Citi dati par to, kā Jūs izmantojat Sabiedrības materiāltehniskos resursus, mantu un citas lietas, kā arī labumus, kurus Sabiedrība ir Jums piešķīrusi.

Dokumentālie dati
− Oficiāli izsniegtās fotogrāfijas Jūsu identifikācijai.
− Pase/identifikācijas karte/autovadītāja apliecība vai Jūsu dzimšanas apliecība
− Dzimšanas datumi esošo darbinieku bērniem.
− Vīzā vai uzturēšanās atļaujā norādītā informācija, ja Jūs neesat Latvijas pilsonis.

Speciālo datu veidi
− Jūsu dalība arodbiedrībā (Ja Jūs to atklājat Sabiedrībai vai tā ir publiski pieejama informācija).
− Dati par Jūsu veselību.
− Jūsu dzimums.
− Jūsu kriminālsodi un noziedzīgi nodarījumi (Ja Jūs to atklājat Sabiedrībai vai tā ir publiski pieejama informācija, vai ja šādu informāciju Sabiedrībai uz tiesiska pamata ir sniegušas trešās personas).

Piekrišanas
− Jebkuras atļaujas, piekrišanas vai izvēles, kuras Jūs iesniedzat Sabiedrībai.

6.2. Sabiedrība var izmantot Sensitīvos personas datus tikai tad, kad tas ir nepieciešams:

− Būtisku sabiedrības interešu nolūkos.
− Nodarbinātības nolūkos, tajā skaitā darba samaksas un nodokļu aprēķināšanai sakarā ar Jūsu slimības lapu iesniegšanu, datu vākšanu un apstrādi par medicīnisko pārbaužu veikšanu un Jūsu veselības problēmām vai nelaimes gadījumiem darbā.
− Noziedzības, ieskaitot krāpšanu, atklāšanai un novēršanai.
− Tiesisku prasību sagatavošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

7. Savākto personas datu izpaušana

7.1. Personas dati tiks aizsargāti un tiks nodrošināta to konfidencialitāte, bet, lai Sabiedrība izpildītu savas līgumiskās saistības, realizētu savas tiesību vai izpildītu piemērojamo likumu prasības, Jūsu personas dati var tikt izpausti vai nodoti zemāk norādītajām personām (kā attiecas):

− Uzņēmumiem, kas ar Sabiedrību ir vienā un tajā pašā uzņēmumu grupā un citiem ar Sabiedrību saistītajiem uzņēmumiem.
− Sabiedrības piegādātājiem, sadarbības partneriem, aģentiem, izplatītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz Sabiedrībai tādus pakalpojumus, kā telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju, iekārtošana darbā, maksājumu apstrādes, apmācību, uzglabāšanas un arhivēšanas pakalpojumus, un citus.
− Uzņēmumiem, kas Sabiedrībai sniedz pakalpojumus saistībā ar apdrošināšanu un/vai pārapdrošināšanu.
− Bankām un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz finanšu pakalpojumus Sabiedrībai;
− Sabiedrības klientiem un Sabiedrības klientu klientiem, kam Sabiedrība sniedz pakalpojumus tieši vai pastarpināti tādā apjomā, kā nepieciešams Sabiedrības saistību izpildei;
− Ikvienam, kuram Sabiedrība nodod vai var nodot savas tiesības vai pienākumus.
− Sabiedrības profesionālajiem konsultantiem, tādiem kā vērtētāji, grāmatveži, revidenti, juristi utt.
− Sabiedrības komercdarbības partneriem, apakšuzņēmējiem un citām personām, kas sniedz pakalpojumus tai vai tās klientiem.
− Sabiedrības komercdarbības partneriem, investoriem, cesionāriem vai tiesību pārņēmējiem un/vai viņu konsultantiem (faktiskajiem vai potenciālajiem), lai sekmētu komercdarbības aktīvu darījumus, kuros tiek iesaistīta Sabiedrība un kuri var būt jebkāda veida reorganizācija, iegāde vai aktīvu nodošana, pirkšana vai pārdošana. Ja darījums tiek veikts, tad pircējs, pārdevējs, tiesību pārņēmējs vai reorganizācijas partneris var apstrādāt Jūsu personas datus tāpat kā Sabiedrība saskaņā ar šo Privātuma politiku.
− Personām, kurām Jūs pieprasāt nodot Jūsu personas datus.
− Sabiedrības mājas lapās, sociālo tīklu profilos un citos mārketinga un reklāmas materiālos (ja attiecībā uz to ir saņemta Jūsu piekrišana).
− Jebkurām tiesu, izpildu varas vai tiesībsargājošām iestādēm vai jebkurai citai iestādei vai institūcijai, kurai ir jurisdikcija pār Sabiedrību.
− Jebkurai citai personai saistībā ar mērķiem, kas noteikti šajā Privātuma politikā vai piemērojamā likumā. − Jūsu iepriekšējiem darba devējiem, atsauksmju devējiem un citām personām (ja attiecībā uz to ir saņemta Jūsu piekrišana).

7.2. Ja kāda trešā persona apstrādā Jūsu personas datus Sabiedrības vārdā, uz to attiecas stingri drošības un konfidencialitātes noteikumi saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem likumiem. Sabiedrība veiks visus pasākumus, kas ir pamatoti nepieciešami, lai nodrošinātu, ka šī trešā persona apstrādā Jūsu personas datus droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem likumiem.

7.3. Trešajām personām, kurām Sabiedrība atklāj Jūsu personas datus, ir saistoši līgumu noteikumi un piemērojamie likumi un tās nedrīkst izmantot Jūsu personas datus sekundāriem mērķiem (proti, citādāk nekā paredzēts šajā Privātuma politikā). Personas datu apstrādei, ko veic šādas trešās personas savām vajadzībām, tiek piemērotas to attiecīgās Privātuma politikas un piemērojamie likumi.

7.4. Sabiedrība nepārdos vai neizīrēs Jūsu personas datus trešajām personām. Tā nedalīsies ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām to mārketinga mērķiem bez Jūsu piekrišanas.

8. Personas datu nodošana citām valstīm

8.1. Sabiedrība var nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas („EEZ”) tikai, lai:

− Izpildītu Jūsu norādījumus.
− Izpildītu Sabiedrības saistības.
− Strādātu ar Sabiedrības klientiem.
− Strādātu ar Sabiedrības piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, aģentiem, izplatītājiem, pakalpojumu sniedzējiem un profesionālajiem konsultantiem.

8.2. Ja Sabiedrība nodod Jūsu personas datus ārpus EEZ, tā pārliecināsies, ka personas dati ir aizsargāti tāpat kā, ja tie būtu izmantoti EEZ. Sabiedrība veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja Sabiedrība nodos Jūsu personas datus ārpus EEZ, tā pārliecināsies, ka ir ieviests viens no šādiem aizsardzības pasākumiem:

− Personas dati tiek nodoti saņēmējam valstī ārpus EEZ, bet kurā ir spēkā privātuma likumi, kuri sniedz tādu pašu aizsardzību kā EEZ.
− Ar saņēmēju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru saņēmējam ir pienākums aizsargāt personas datus saskaņā ar tādiem pašiem standartiem, kādi ir EEZ, vai Jūs sniedzāt savu piekrišanu.
− Personas dati tiek nodoti saņēmējam, kas atrodas valstī, ar dalību “Privātuma vairogā” (ietvars, kas nosaka privātuma standartus informācijai, kas tiek nosūtīta starp ASV un ES valstīm).

9. Savākto personas datu glabāšana

9.1. Sabiedrība glabās Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr Sabiedrība Jūs uzskatīs par tās Potenciālo darbinieku, vai kamēr Jūs esat Sabiedrības darbinieks, un vismaz uz laiku, kas vajadzīgs Sabiedrības juridisko pienākumu izpildei, piemērojamo likumu ievērošanai un tās komercdarbības mērķiem.

9.2. Pārstājot izmantot Jūsu piemērotību darbam Sabiedrībā vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Jums jebkāda iemesla dēļ, nenozīmē, ka Sabiedrība dzēsīs personas datus, ko tā glabā par Jums. Sabiedrībai ir tiesības turpināt glabāt Jūsu personas datus līdz 10 (desmit) gadiem šādu nolūku dēļ:

− Lai atbildētu uz iesniegumu, jautājumu vai sūdzību.
− Lai pierādītu, ka Sabiedrība rīkojas godīgi pret Jums.
− Lai nodibinātu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības.
− Lai uzturētu ierakstus atbilstoši piemērojamiem likumiem.
− Sabiedrības leģitīmo interešu dēļ.
− Lai ievērotu piemērojamo likumu.

9.3. Sabiedrība var glabāt Jūsu personas datus ilgāk par 10 (desmit) gadiem leģitīmām interesēm, pētniecības vai statistikas vajadzībām, vai ja to nosaka piemērojamie likumi. Ja Sabiedrība to darīs, tā pārliecināsies, ka Jūsu personas datu privātums ir aizsargāts, un ka Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iepriekš minētajos nolūkos.

10. Jūsu tiesības

10.1. Jums ir noteiktas tiesības, kas var tikt īstenotas attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai izmantotu zemāk minētās tiesības, lūdzu sazinieties ar Sabiedrību, nosūtot attiecīgu e-pastu uz: privacy@ctco.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: SIA “C.T.CO”, Meistaru iela 33, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija.

10.2. Piekļūšana Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus Sabiedrība glabā par Jums un pieprasīt, lai tā sniedz konkrētu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Sabiedrība var pieprasīt, lai Jūs pierādāt savu identitāti pirms datu izpaušanas Jums. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz piekļuvi”.

10.3. Sabiedrības informēšana par nepareiziem Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības apšaubīt jebkuru informāciju, kuru Sabiedrība glabā par Jums, ja Jūs uzskatāt to par nepareizu vai nepilnīgu. Ja Jūs to darīsiet, Sabiedrība veiks attiecīgus pasākumus, lai pārbaudītu informācijas precizitāti un to izlabotu, ja nepieciešams. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz labojumiem”.

10.4. Jūsu personas datus neapstrādāšanas pieprasīšana. Jums ir tiesības lūgt Sabiedrību dzēst, izņemt vai pārtraukt Jūsu personas datu izmantošanu, ja Sabiedrībai nav vajadzības tos glabāt. Pat tad, ja Jūs iebilstat pret Jūsu personas datu izmantošanu, Sabiedrība tos joprojām var apstrādāt likumisku vai citu oficiālo iemeslu dēļ, piemēram, tiesisku prasību dēļ, vai arī lai izmantotu tās likumiskās tiesības. Tomēr, lūdzu, informējiet Sabiedrību, ja Jūs uzskatāt, ka tai nevajadzētu izmantot kādus Jūsu personas datus. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz dzēšanu” vai “tiesības tikt aizmirstam”.

10.5. Jūsu personas datu apstrādes ierobežošana. Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Šajā situācijā Sabiedrība neizmantos vai neizplatīs Jūsu personas datus, kamēr tie ir ierobežoti, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai tie ir jāizmanto konkrētām lietām, piemēram, dēļ tiesiskām prasībām vai tās tiesību izmantošanai. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz apstrādes ierobežošanu”.

10.6. Jūs varat lūgt Sabiedrībai ierobežot Jūsu personas datu izmantošanu, ja:
− Tie nav precīzi.
− Tie tika izmantoti nelikumīgi, tomēr Jūs nevēlaties, lai Sabiedrība tos izdzēstu.
− Tie vairs nav aktuāli, tomēr Jūs vēlaties, lai Sabiedrība tos paturētu izmantošanai tiesisko prasību gadījumā vai citiem nolūkiem.
− Jūs jau lūdzāt, lai Sabiedrība pārtrauc izmantot Jūsu personas datus, bet Jūs gaidāt, kad tā pateiks Jums, vai tai ir vai nav atļauts turpināt tos izmantot.

10.7. Jūsu personas datu iegūšana. Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus, kurus Sabiedrība apstrādā ar automatizētiem līdzekļiem, pamatojoties uz Jūsu rakstveida pieprasījumu. Šādā situācijā Sabiedrība sniegs Jums Jūsu personas datus tādā formātā, kas var būt viegli izmantota atkārtoti. Jūs arī varat lūgt, lai Jūsu personas dati šajā formātā tiek nodoti citām personām, un, ja tas būs tehniski iespējams, Sabiedrība to darīs. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz datu pārnesamību”.

10.8. Iebilšana Jūsu personas datu apstrādei. Jums ir tiesības iebilst pret Sabiedrības veikto Jūsu personas datu apstrādi. Pat tad, ja Jūs iebilstat, ka Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, tā joprojām var apstrādāt Jūsu personas datus likumisku vai citu pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, tiesiskas prasības, tās leģitīmās intereses vai tās tiesību izmantošana. Tomēr, lūdzu dariet Sabiedrībai zināmu, ja Jūs uzskatāt, ka tai nevajadzētu apstrādāt Jūsu personas datus. Šīs ir zināmas kā “tiesības iebilst”.

11. Jūsu piekrišana un kā to atsaukt

11.1. Sabiedrība var pieprasīt Jums izsniegt piekrišanu atsevišķa rakstveida vai elektroniska formāta veidā Jūsu personas datu apstrādei mērķiem, kuriem Sabiedrībai ir jāsaņem Jūsu piekrišana saskaņā ar šo Privātuma politiku vai piemērojamiem likumiem. Jūs izlemsiet pēc Jūsu ieskatiem, vai šādu piekrišanu izsniegt vai neizsniegt, veicot attiecīgas atzīmes Sabiedrības sagatavotajā dokumentā.

11.2. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei konkrētajam mērķim jebkurā laikā. Lūdzu sazinieties ar Sabiedrību, nosūtot attiecīgu e-pastu uz: privacy@ctco.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: SIA “C.T.CO”, Meistaru iela 33, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija, ja Jūs vēlaties to darīt.

11.3. Ja Jūs esat Sabiedrības Potenciālais darbinieks, tad, ja Jūs atsaucat Jūsu piekrišanu, Sabiedrībai var nebūt iespējams novērtēt Jūsu atbilstību vakancei un noslēgt ar Jums darba līgumu.

11.4. Ja Jūs esat Sabiedrības esošais darbinieks, tad, ja Jūs atsaucat Jūsu piekrišanu, iespējams, Jūs nevarēsiet izmantot Jums piešķirtās tiesības, saņemt prēmijas, piemaksas, pabalstus vai priekšrocības, doties komandējumos vai piedalīties sociālajos vai mārketinga pasākumos. Ja tā, Sabiedrība par to Jums paziņos.

12. Ja Jūs izvēlaties nesniegt personas datus

12.1. Ja Jūs izvēlaties nesniegt Sabiedrībai Jūsu personas datus, Sabiedrība, iespējams, nevarēs noslēgt ar Jums darba līgumu vai Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot Jums piešķirtās tiesības, saņemt prēmijas, piemaksas, pabalstus vai priekšrocības, doties komandējumos vai piedalīties sociālajos vai mārketinga pasākumos.

13. Privātuma politikas grozījumi

13.1. Sabiedrība laiku pa laikam var atjaunināt šo Privātuma politiku, lai nodrošinātu, ka tā atbilst Sabiedrības turpmākajai darbības attīstībai, tehnoloģiju uzlabojumiem un/vai jebkurām izmaiņām tiesiskajās vai normatīvajās prasībās.

13.2. Šīs Privātuma politikas grozījumi tiks paziņoti Jums, esošajam darbiniekam, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju vai personīgi.

14. Saziņa ar Sabiedrību. Jūsu personas datu labošana

14.1. Ja Jums ir kādi jautājumi vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs vēlaties veikt labojumus vai saņemt Jūsu personas datu ierakstu kopiju, sazinieties ar Sabiedrību, zvanot uz: tālrunis: +371 66952000 vai sūtot e-pastu uz: privacy@ctco.lv, vai sūtot dokumentu uz adresi: SIA “C.T.CO”, Meistaru iela 33, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija.

15. Personas datu aizsardzības pārkāpumi

15.1. Sabiedrības darbiniekiem ir pienākums nekavējoties paziņot Sabiedrībai, nosūtot e-pastu uz privacy@ctco.lv par personas datu apstrādes pārkāpumiem, neatļautu piekļuvi personas datiem, personas datu nozaudēšanu vai dzēšanu, kā arī šīs Privātuma politikas neievērošanas vai neizpildes gadījumiem.

15.2. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Sabiedrībai bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tapis zināms, paziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām.

15.3. Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, Sabiedrība bez nepamatotas kavēšanās paziņos Jums par personas datu aizsardzības pārkāpumu, izņemot, ja:

15.3.1. Sabiedrība ir īstenojusi atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus, jo īpaši tādus pasākumus, kas personas datus padara nesaprotamus personām, kurām nav pilnvaru piekļūt datiem, piemēram, šifrēšana vai

15.3.2. Sabiedrība ir veikusi turpmākus pasākumus, kas nodrošina, lai, visticamāk, vairs nevarētu materializēties minētais augstais risks attiecībā uz Jūsu datu tiesībām un brīvībām.

15.4. Trešā puse, kas apstrādā Jūsu datus Sabiedrības vārdā, tiklīdz tai kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās paziņo par to Sabiedrībai.

15.5. Sabiedrība dokumentē visus personas datu aizsardzības pārkāpumus, norādot faktus, kas saistīti ar personas datu pārkāpumu, tā sekas un veiktās koriģējošās darbības.

16. Sīkdatņu izmantošana

16.1 Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu ierīci mājas lapas apmeklēšanas laikā. Tad katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs. Sīkdatnes var atcerēties Jūsu preferences, uzlabot lietotāja ērtības.

16.2 Izmantojot šo mājas lapu, Jūs piekrītat lietot sīkdatnes saskaņā ar šo Sīkdatņu paziņojumu. Proti, Jūs piekrītat veiktspējas/analītisko sīkdatņu izmantošanai turpmāk norādītajiem mērķiem. Ja Jūs nepiekrītat šo sīkdatņu izmantošanai jūs varat savā pārlūkprogrammā mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus.

16.3 Sīkdatņu veidi:

Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu) un pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu). Šajā mājas lapā izmantotās sīkdatnes var iedalīt trīs kategorijās: obligāti nepieciešamās, veiktspējas un funkcionālās sīkdatnes, trešo pušu sīkdatnes. Šīs trešo pušu sīkdatnes ir ārpus mūsu kontroles. Lai uzzinātu vairāk par to izmantošanu, dodieties uz atbilstošās trešās puses mājas lapu.

16.4 Šajā vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums Mērķis Glabāšanas laiks Sīkdatnes tips
1P_JAR Šīs sīkdatnes tiek iestatītas, izmantojot iegultus youtube videoklipus. Tie reģistrē anonīmus statistikas datus, piemēram, par to, cik reizes video tiek parādīts un kādi iestatījumi tiek izmantoti atskaņošanai. 1 mēnesis Trešā puse
CONSENT Šīs sīkdatnes tiek iestatītas, izmantojot iegultus youtube videoklipus. Tie reģistrē anonīmus statistikas datus, piemēram, par to, cik reizes video tiek parādīts un kādi iestatījumi tiek izmantoti atskaņošanai. 20 gadi Trešā puse
IDE Doubleclick.net | Šīs ir reklāmas sīkdatnes, kuras tiek izmantotas reklāmas uzlabošanai. Parasti to izmanto, lai mērķētu uz publicitāti atbilstoši lietotājam nozīmīgu saturu, uzlabot reklāmas kampaņas veiktspējas atskaites un izvairītos no tādas reklāmu rādīšanas, kuras lietotājs jau ir redzējis. 1 gads Trešā puse
NID NID Sīkdatnē NID ir unikāls identifikators, ko Google izmanto, lai atcerētos jūsu vēlmes un citu informāciju, piemēram, vēlamo valodu (piemēram, latviešu valodu), cik meklēšanas rezultātus vēlaties parādīt vienā lapā (piemēram, 10 vai 20) un to, vai vēlaties, lai Google drošās meklēšanas filtrs būtu ieslēgts. 6 mēneši Trešā puse
_ga Šī sīkdatne tiek izmantota, lai atšķirtu unikālus lietotājus, kā klienta identifikatoru piešķirot nejauši ģenerētu numuru. Tas tiek iekļauts katrā vietnes lapas pieprasījumā un tiek izmantots, lai aprēķinātu vietņu analītisko pārskatu apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus mājas lapas analītikas atskaitēm. 2 gadi Pirmā puse
_gid Tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus. Tā saglabā un atjauno katras apmeklētās lapas unikālo vērtību. 1 diena Pirmā puse
_gat Šī sīkdatne ir daļa no Google Analytics analīzes un uzraudzības pakalpojuma. Sessijas laiks Trešā puse
qtrans_front_language Šī sīkdatne tiek izmantots mājas lapas parādīšanai izvēlētajā valodā. 1 gads ctco.lv